CFA Can Marfà

CFA Can Marfà

Plaça dels Bous, 5 - Mataró 08301, Barcelona - Telèfon: 937 962 984 - e-mail: cfa-canmarfa@xtec.cat

Anglès

Cursos d’anglès. Certificats A1 i A2
CURS 2020-2021


Can Marfà ofereix classes d’anglès a diferents nivells que permetran a l’alumne desenvolupar-se en un nivell elemental de l’idioma.

Els nivells estan definits segons el  Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2. L’escola divideix el nivell A2 en dos cursos:  A2.1  i  A2.2.

Els cursos estan adreçats a persones majors de 18 anys amb un nivell de competència lingüística d’ensenyament secundari obligatori (ESO) o superior. Qui ho sol·liciti ha de tenir ganes d’aprendre anglès i ha de poder dedicar temps al seu estudi. El curs els ha de poder facilitar la promoció o l’accés al mon laboral.

Els alumnes nous hauran de fer una entrevista i una prova de nivell escrita que permeti determinar el curs que més li escau. Si es creu convenient, es farà una prova oral per acabar d’ubicar l’alumne en el seu nivell més adient.

La metodologia dels cursos és comunicativa amb la base gramatical i de vocabulari requerida a cada nivell.

Els cursos són de tres o quatre hores setmanals repartides en dos dies i els horaris que s’ofereixen habitualment són de tarda i vespre.