CFA Can Marfà

CFA Can Marfà

Plaça dels Bous, 5 - Mataró 08301, Barcelona - Telèfon: 937 962 984 - e-mail: cfa-canmarfa@xtec.cat

PROVA D'ACCÉS A CFGS

              
Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial
CURS 2020-2021


El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyamentsREQUISITS DE PREINSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA

CURS 2020-2021


1.   Tenir  :
a. el títol de graduat en ESO o bé
b. tenir el títol de GRADUAT ESCOLAR

2.      Tenir 18 anys abans del 31/12/2020

3.      Complir els requisits per inscriure’s a les proves de Grau     Superior   (1)


(1)REQUISITS PER INSCRIURE’S A LES PROVES:

     Tenir 19 anys abans del 31/12/2021Per més informació podeu consultar la pàgina web: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/